BIJZONDERE MODULE WIJKVERPLEGING

BIJZONDERE MODULE WIJKVERPLEGING

Gelden er andere eisen aan het zorgplan dan genoemd in de Algemene module?

Ja, naast de onderwerpen die worden genoemd in de Algemene module, nemen wij in het zorgplan ook op:

  • ondersteuningsvragen, zorgvragen en verpleegkundige diagnoses;
  • gedelegeerde werkzaamheden en opdrachten van andere disciplines;
  • interventies en andere behandelingen (aard, omvang, plaats en duur);
  • beoogde resultaten/doelen;
  • de termijn waarbinnen een resultaat/doel behaald moet zijn;
  • hoe nagegaan wordt of het resultaat/doel is behaald;
  • wie (naam en functie) (de onderdelen) van het zorgplan uitvoert;
  • of er sprake is van mantelzorg/vrijwilligers en welke afspraken zijn gemaakt met de mantelzorger(s); evenals de eventuele hulp die die mantelzorger/vrijwilliger aanvullend op de door ons verleende zorg kan en wil bieden;
  • (indien van toepassing) hoe nazorg en overdrachtszorg wordt geregeld waaruit tenminste moet blijken op welke termijn deze afspraken gemaakt worden en welke afspraken er met u worden gemaakt, zeker bij ontslag uit zorg en in het bijzonder als u geen of maar gedeeltelijk eigen regie kan voeren;
  • (indien van toepassing) wie bij overdracht de nazorg regelt.

Moet het zorgplan binnen dezelfde termijn gereed zijn als genoemd in de Algemene module?

Nee, als de aanvang van de zorg binnen 24 uur na de zorgvraag noodzakelijk is, moet het zorgplan zijn opgesteld binnen 5 werkdagen na aanvang van de zorg.

Gelden er aanvullende eisen voor de zorgplanbespreking?

Ja, wij bespreken het zorgplan zo vaak als nodig met de cliënt en in ieder geval zo vaak als genoemd in de Algemene module.

MEER INFORMATIE OVER DE VOORWAARDEN?

Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie.